Cơ cấu tổ chức

1. ThS. Phan Huy Hoàng – Trưởng phòng

– Phụ trách chung mọi công việc của Phòng. Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động, công tác và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Phòng trước lãnh đạo nhà trường;

– Xây dựng kế hoạch làm việc của Phòng hàng tháng, học kỳ, năm học. Chỉ đạo tổ chức triển khai mọi hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của phòng đào tạo;

– Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tập thể phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Chỉ đạo Phòng phối hợp tốt công tác với các đơn vị trong nhà trường trong các mặt hoạt động;

– Chỉ đạo và tham gia xây dựng các kế hoạch đào tạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

– Trực tiếp báo cáo công tác hàng tháng, học kỳ, năm học, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị;

– Ký duyệt các văn bản theo qui định và uỷ quyền của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu;

– Tổ chức và theo dõi các hoạt động NCKH, chuyên môn nghiệp vụ của phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

2.  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó trưởng phòng

– Trợ lý cho trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đơn vị khi trưởng phòng vắng;

– Trực tiếp phụ trách tổ Giáo vụ – Thư viện;

– Chịu trách nhiệm Phối hợp với Khoa KH-CB phụ trách khối bổ túc văn hoá của Trung Cấp nghề;

– Trợ lý trưởng phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ chung của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan quản lý, của lãnh đạo trường;

– Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra đào tạo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng;

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. ThS. Vũ Bá Tòng – Phó Trưởng phòng

–  Trực tiếp phụ trách Tổ kế hoạch – Thanh tra: Lập kế hoạch, thời khóa biểu và tổ chức thực hiện đào tạo.

–  Hỗ trợ trong công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của trưởng phòng.

–  Hỗ trợ Quản lý chương trình, giáo trình đào tạo theo chỉ đạo của trưởng phòng.

–  Trợ lý cho trưởng phòng trong công tác Hội giảng, đánh giá kỹ năng nghề, bồi dưỡng giáo viên.

–  Thực hiện tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ của phòng.

–  Hỗ trợ lãnh đạo phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ, lĩnh vực của đơn vị theo nhiệm vụ được phân công.

–  Quản lý và hướng dẫn các đơn vị, giáo viên trong trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo trong công tác.

–  Tham gia giảng dạy theo qui định.

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng và lãnh đạo nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *