TT Đơn vị Điện thoại
1 Ban Giám hiệu
2 Phòng Tổ chức – Hành chính (TC) 0211-3596 708
(Fax)-3866 542
3 Phòng Đào tạo 0211-2213 100
0211-3866 414
4 Phòng Tài chính – Kế toán 0211-3866 087
5 Phòng Công tác HSSV 0211-3887 104
6 Phòng Quản trị đời sống 0211-3887 873
0211-3592 222
7 Phòng Quản lý thiết bị và vật tư 0211-3592 383
0211-6553 988
8 Phòng Khảo thí và KDCL 0211-6553 989
9 Phòng KH&HTQT 0211-6549 654
10 Khoa Cơ khí 0211-3866 415
11 Khoa Công nghệ ô tô 0211-2212 719
12 Khoa Cơ giới 0211-3592 519
13 Khoa Điện tử – Điện lạnh
14 Khoa Điện 0211-3866 543
15 Khoa Công nghệ thông tin 0211-2 213 063
16 Khoa Cơ bản 0211-2213 012
17 Bộ môn Chính trị – Quốc phòng 0211-2213 012
18 Khoa Sư phạm – Kinh tế 0211-3592 899
19 Trung tâm Đào tạo và SHLX 0211-2213 060
20 Trung tâm Thông tin – Thư viện
21 Trung tâm Ứng dụng & CGCN
22 Trung tâm Tuyển sinh và GTVL 0211-3866 086
0211-3866 542 (Fax)
23 Y tế 0211-3701 414
24 Tổ Bảo vệ 0211-3866 085
25 Công Đoàn 0211-3592 687
26 Đoàn thanh niên 0211-3596 709