1. Vị trí, chức năng

    1. Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Trường). Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đắng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí nông nghiệp, phát triển nông thôn và theo nhu cầu của xã hội; đào tạo thường xuyên và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; tư vấn các lĩnh vực chuyên môn thuộc nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

    2. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thố của úy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

   3. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu (gồm cả con dấu nổi), có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng đế hoạt động theo quy định của pháp luật.

   4. Kinh phí hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

   5. Trụ sở của Trường đặt tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 23, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 8, Thông tư số 46/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các nhiệm vụ cụ thể sau:

   1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường. Tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

   2. Tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp và quy định của pháp luật.

   3. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật.

   4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định của pháp luật.

   5. Tuyển sinh, quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với gia đình người học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   6. Thực hiện kiếm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

   7. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

   8. Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, họp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật.

   10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

   11. Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, giảng viên và người lao động theo quy định; Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Trường theo quy định của pháp luật.

   12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.