CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2019

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

I.

Quản lý Nội dung chương trình    

1

Quy trình mở nghề đào tạo 11/QT-ĐT Tại đây

2

QT Xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo 01/QT-ĐT Tại đây

3

QT Biên soạn/chỉnh sửa giáo trình – học liệu 03/QT-ĐT Tại đây

4

Biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi 07/QT-KĐCL Tại đây

II.

Quản lý hoạt động đào tạo    

1

QT Tổ chức tuyển sinh 01/QT-TTTS Tại đây

2

QT nhập học HSSV chính quy 05/QT-ĐT Tại đây

3

QT Xây dựng kế hoạch đào tạo / thời khóa biểu 06/QT-ĐT Tại đây

4

Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo 12/QT-ĐT Tại đây

5

Quy trình Dự giờ 10/QT-KĐCL Tại đây

6

QT QL hoạt động liên kết đào tạo 07/QT-ĐT Tại đây

7

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy 13/QT-ĐT Tại đây

8

Quy trình quản lý hoạt động học tập 14/QT-ĐT Tại đây

9

QT Đánh giá kết quả học tập của HSSV 08/QT-ĐT Tại đây

10

QT kiểm tra kết thúc môn học, mô đun 08/QT-KĐCL Tại đây

11

Quy trình tổ chức học lại, thi lại 15/QT-ĐT Tại đây

12

Quy trình quản lý điểm học tập 16/QT-ĐT Tại đây

13

QT Thực tập / kết hợp sản xuất 09/QT-ĐT Tại đây

14

Quy trình Thi tốt nghiệp 06/QT-KĐCL Tại đây

15

Quy trình cấp, phát văn bằng – chứng chỉ 17/QT-ĐT Tại đây

16

Quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ, cấp lại chứng nhận tốt nghiệp 18/QT-ĐT Tại đây

17

Quy trình tổ chức dạy và học lái xe ô tô hạng B- C 01/QT-SHLX Tại đây

III.

Quản lý học sinh – sinh viên    

1

Quy trình quản lý hồ sơ đầu vào 19/QT-ĐT Tại đây

2

Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 10/QT-ĐT Tại đây

3

QT Đánh giá  kết quả rèn luyện của HSSV 01/QT-CTHSSV Tại đây

4

Quy trình xét trợ cấp xã hội cho HS-SV 02/QT-CTHSSV Tại đây

5

Quy trình xét kỷ luật học sinh – sinh viên 03/QT-CTHSSV Tại đây

6

Quy trình xét học bổng tài trợ từ các đơn vị, cơ sở bên ngoài trường cho HS-SV 04/QT-CTHSSV Tại đây

7

Quy trình xét khen thưởng học sinh – sinh viên 05/QT-CTHSSV Tại đây

8

Quy trình giải quyết yêu cầu của học sinh – sinh viên 06/QT-CTHSSV Tại đây

9

Quy trình quản lý học sinh – sinh viên nội trú 07/QT-CTHSSV Tại đây

10

Quy trình sinh hoạt chủ nhiệm 08/QT-CTHSSV Tại đây

11

Quy trình giới thiệu việc làm 03/QT-TTTS Tại đây

12

Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội 01/QT-ĐTN Tại đây

13

Quy trình bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên 20/QT-ĐT Tại đây

IV

Quản lý nguồn nhân lực   Tại đây

1

Quy trình tuyển dụng nhân sự 05/QT-TCHC Tại đây

2

Quy trình mời thỉnh giảng 02/QT-ĐT Tại đây

3

Quy trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm 10/QT-TCHC Tại đây

4

QT Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên, CBQL 02/QT-TCHC Tại đây

5

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên 06/QT-TCHC Tại đây

6

Quy trình đánh giá cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên 08/QT-TCHC Tại đây

7

Quy trình xét khen thưởng cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên 03/QT-TCHC Tại đây

8

Quy trình xét kỷ luật cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên 07/QT-TCHC Tại đây

9

QT quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị 01/QT-TCHC Tại đây

10

Quy trình giải quyết chế độ – chính sách cho cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên 04/QT-TCHC Tại đây

V.

Quản lý cơ sở vật chất    

1

Quy trình Quản lý về đầu tư/mua sắm 04/QT- QLTB Tại đây

2

QT Đấu thầu rộng rãi qua mạng 01/QT-QTĐS Tại đây

3

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn 09/QT-QLTB Tại đây

4

Quy trình tiếp nhận – bàn giao tài sản, thiết bị 06/QT-QLTB Tại đây

5

Quy trình kiểm kê tài sản, thiết bị 07/QT-QLTB Tại đây

6

Quy trình cấp phát vật tư, nguyên-nhiên vật liệu 05/QT-QLTB Tại đây

7

Quy trình Quản lý phòng học, nhà xưởng 01/QT-QLTB Tại đây

8

Quy trình sữa chữa tài sản, thiết bị 02/QT-QLTB Tại đây

9

QT bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 03/QT-QLTB Tại đây

10

Quy trình thanh lý dụng cụ lâu bền, vật tư 08/QT-QLTB Tại đây

11

Quy trình quản lý thư viện 01/QT-TV Tại đây

VI.

Quản lý Tài chính   Tại đây

1

QT Lập kế hoạch tài chính / ngân sách 01/QT-TCKT Tại đây

2

Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính và CTNB 02/QT-TCKT Tại đây

3

Quy trình thanh/quyết toán 03/QT-TCKT Tại đây

4

Quy trình thu học phí 04/QT-TCKT Tại đây

5

Quy trình xét nâng lương 09/QT-TCHC Tại đây

VII.

Quản lý hoạt động đánh giá, phân tích, cải tiến    

1

QT Đánh giá nội bộ 03/QT-KĐCL Tại đây

2

QT Hành động khắc phục/phòng ngừa 04/QT-KĐCL Tại đây

3

Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo 05/QT-KĐCL Tại đây

4

Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 01/QT-KĐCL Tại đây

5

QT tự kiểm định chất lượng 09/QT-KĐCL Tại đây

VIII.

Quản lý các hoạt động hỗ trợ điều hành    

1

Quy trình kiểm soát văn bản hành chính nội bộ 11/QT-TCHC Tại đây

2

QT Kiểm soát hồ sơ 02/QT-KĐCL Tại đây

3

Quy trình quản lý sổ lên lớp 04/QT-ĐT Tại đây

IX.

Quản lý hoạt động Nghiên cứu KH & HTQT    

1

Quy trình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế 01/QT-HTQT Tại đây

2

Quy trình triển khai sáng kiến cấp cơ sở 02/QT-HTQT Tại đây

3

Quy trình nghiệm thu sáng kiến cấp cơ sở 03/QT-HTQT Tại đây

4

Quy trình quản lý và ứng dụng kết quả sáng kiến cấp cơ sở 04/QT-HTQT Tại đây

X.

Quản lý quan hệ với các bên liên quan    

1

QT Tổ chức lần vết HS-SV 02/QT-TTTS Tại đây

2

Quy trình khảo sát doanh nghiệp 04/QT-TTTS Tại đây

3

Quy trình phát triển quan hệ doanh nghiệp 05/QT-TTTS Tại đây