Search

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyềnNghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27/3 và 28/3, Đảng bộ nhà trường đã tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Tham dự và chỉ đạo buổi học tập có TS. Phạm Thị Lan Phương – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng với dự có mặt đông đủ của 182 Đảng viên trong các chi bộ của trường.

Trong hai ngày học tập hội nghị đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, báo cáo viên Trung ương quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo đó các đại biểu nghe báo cáo và quán triệt 5 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc thời gian học tập nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information