Search

Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng - năm 2020

Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề điện tử công nghiệp năm 2020, các nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghiên cứu báo cáo đóng góp ý kiến cho Hội đồng theo địa chỉ Email: info@cam.edu.vn;

Xem báo cáo tại đây.

 

Additional information