Search

Báo cáo tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2020

Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá năm 2020, các thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có thể xem tại đây

 

Additional information