Search

Chương trình thực hiện kế hoạch nâng xếp hạng chỉ số đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức theo quyết định 883/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2019 của Bộ Lao động TB&XH năm 2019 và định hướng đến năm 2021

.

 

Pin It

Additional information