Search

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

BCH ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC

***

Số 517- KH/TĐTN-TG

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP


        Tam Hợp, ngày 20 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trực tuyến trên mạng Internet năm 2017

--------------------------------

           

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến HSSV nhà trường về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp, tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến trên mạng Internet năm 2017 cho HSSV với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

          - Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ; Gắn việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ở các cấp bộ Đoàn.

          - Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn; Thông qua  việc nắm chắc các vấn đề lý luận, cán bộ, HSSV vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Hội và phong trào Đoàn thanh niên nhà trường.

2. Yêu cầu:

          - Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản với thi, tìm hiểu, kiểm tra kiến thức; Nội dung và hình thức thi phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn của địa phương.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

          1. Nội dung:

1.1. Đối tượng: HSSV trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp.

1.2. Thời gian:

- Cuộc thi được triển khai bắt đầu từ ngày 01/7/2017đến hết ngày15/11/2017.

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến,  tháng01năm2018.

 

1.3. Nội dung thi:

- Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của cán bộ Đoàn, ĐVTN; Cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.

2. Hình thức:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng Internet. ĐVTN tham gia cuộc thi bằng cách trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đăng trên Website Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: (Giải tập thể).

+ 01 Giải Nhất:                2.000.000 đ.

+ 02 Giải Nhì:                  1.500.000 đ

+ 03 Giải Ba:                    1.000.000 đ     

+ 05 Giải khuyến khích:   500.000 đ 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường

- Các phòng khoa

- Hội Sinh viên

- Lưu: Hội Sinh viên nhà trường

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

 

 

Kim Tiến Dũng

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

Tin/Ảnh: Kim Tiến Dũng

Pin It

Additional information