Search

Xét duyệt quyết toán

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2020 xem tại đây

Đối chiếu số liệu năm 2020 xem tại đây

Số liệu xét duyệt quyết toán chi năm 2020 xem tại đây

QUY CHẾ 2016

Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ 2016

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ 2016 Download
2 Phương thức quản lý tài chính của trung tâm đào tạo
và sát hạch lái xe
Download

CHI TIỀN TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

CHI TIỀN TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

BIEN BAN XET DUYET QUYETTOAN 2014

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2014

Báo cáo tài chính từ năm 2012-2014

Báo cáo tài chính từ năm 2012-2014

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01/2015, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

Additional information