Search

Lịch công tác tuần 10 năm 2020 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 10 năm 2020 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(02/03/2020)

 

 

 

 

* Kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid – 19 đối với HSSV và giáo viên toàn trường

Từ 02-03/03 tại trường

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Phòng QTĐS và các đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(03/03/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(04/03/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(05/03/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(06/03/2020)

 

 

 

 

* Dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 phòng QL TB&VT

09h00 – Phòng Hội thảo T3 – Thư viện

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Phòng Quản lý TB&VT

 

 

 

 

* Giao ban tuần

14h00 - Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(07/03/2020)

 

 

 

 

* Dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 phòng TCKT

09h00 – Phòng Hội thảo T3 – Thư viện

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Phòng TCKT

 

 

 

 

CN (08/03/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information