Search

Lịch công tác tuần 27 năm 2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/07/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 27 năm 2022 từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(04/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(05/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(06/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(07/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (08/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(09/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (10/7/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information