Search

Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (Từ ngày 18/02/2019-24/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 07 năm 2019 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

 

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(18/02/2019)

*

 

 

 

     

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(19/02/2019)

 

 

 

 

   


 

   


     

*

 

 

 

 

   

Thứ 4
(20/02/2019)

 

 

 

 

*

   
 

 

   


     

 

 

 

 

   

Thứ 5
(21/02/2019)

 

 

 

     

*

     

* 

     


 

 

 

     

Thứ 6
(22/02/2019)

*

 

   

*

 

   

    
 

 

   


 

   

 

 
 

Thứ 7
(23/02/2019)


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CN (24/02/2019)

 

 

 


 

   

 

   

*

 

   

 Chú ý: 

Additional information