Search

Lịch công tác tuần 37 năm 2019 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 37 năm 2019 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(16/9/2019)

 

 

 

 

* Họp Ban biên tập WebSite

09h00 - Phòng 304

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Đ/c Toàn (KT&KĐCL), Đ/c Toàn (TTTS), Đ/c Khoa (CNTT)

 

 

 

 

* Đi công tác

14h00 - Trung tâm GDNN - GDTX Yên Lạc 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hoàng (Đào tạo), Đ/c Lâm (TCKT), Đ/c Cường (TTTS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(17/9/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(18/9/2019)

 

 

 

 

* Đi công tác

Từ 18/9-20/9 - Phú Yên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(19/9/2019)

 

 

 

 

* Đi công tác

08h00 - Thái Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Đ/c Cường (TTTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(20/9/2019)

 

 

 

 

* Làm việc với Vụ Tài chính - BNN

08h30 - Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Đ/c Lâm (TCKT), Đ/c Hiền (QTĐS)

 

 

 

 

* Giao ban trường

 14h00 - Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(21/9/2019)

 

 

 

 

 * Tập huấn tại BNN

21,22/9 - Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (22/9/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information