Search

Phòng TCKT

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

dự toán kế hoạch tài chính

01/QT-CĐNCKNN-TCKT.HD.01

Download

 

2. QUY TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QCQLTC & CTNB  DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến

02/QT-CĐNCKNN-TCKT - BM01

Download

2

Tổng hợp chung

02/QT-CĐNCKNN-TCKT - BM02

Download

3

Biên bản họp sửa đổi quy chế

02/QT-CĐNCKNN-TCKT - BM03

Download

 3. QUY TRÌNH THANH TOÁN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ hiện hành

03/QT-CĐNCKNN-TCKT-QC.01

Download

2

Phương thức quản lý  tài chính và  đào tạo sát hạch lái xe hiện hành

03/QT-CĐNCKNN-TCKT-QC.02

Download

3

Danh mục hồ sơ thanh toán

03/QT-CĐNCKNN-TCKT-PL.01

Download

4

Phiếu thu

C30 – BB

Download

5

Phiếu chi

C31 - BB

Download

 4. QUY TRÌNH THEO DÕI VÀ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đi đường

C06 - HD

Download

2

Phiếu thu

C30-BB

Download

3

Phiếu chi

C31-BB

Download

4

Sổ quỹ tiền mặt

S11-H

Download

5

Sổ giao nhận tài liệu

03/QT-CĐNCKNN-TCKT- QC.03

Download

5. QUY TRÌNH THANH/QUYẾT TOÁN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu biểu chứng từ kế toán theo QĐ19/2006/QĐ-BTC

03/QT-TCKT.M.01

Download

 6. QUY TRÌNH THU HỌC PHÍ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch thu học phí

05/QT- TCKT.M01

Download

2

Biên lai thu tiền học phí, lệ phí

05/QT- TCKT.M02

Download

3

Tổng hợp số liệu thu học phí

05/QT- TCKT.M03

Download

4

Báo cáo thu học phí

05/QT- TCKT.M04

Download

5

Thông báo đôn đốc thu học phí

05/QT- TCKT.M05

Download

6

Sổ chi tiết thu học phí

05/QT- TCKT.M06

 Download

 7. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Bảng tổng hợp danh mục HH,DV

06/QT-TCKT.M01

Download

2

Bảng tổng hợp giá cả của HH, DV

06/QT-TCKT.M02

Download

3

Quyết định về danh mục giá cả HH, DV

06/QT-TCKT.M03

Download

4

Bảng tổng hợp cập nhật giá cả của HH, DV

06/QT-TCKT.M04

Download

 

 

 

 

 

 

Pin It

Additional information