Search

Phòng KT&ĐBCL

HỆ THỐNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU

1. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU                                                                                       Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản của Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp

01/QT-ĐBCL.QĐ01

Download

2

Bảng tổng hợp đóng góp ý kiến

01/QT-ĐBCL.M01

Download

3

Danh sách phân phối tài liệu

01/QT-ĐBCL.M02

Download

4

Đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp tài liệu

01/QT-ĐBCL.M03

Download

5

Hướng dẫn lưu và quản lý tài liệu

01/QT-ĐBCL.HD01

   Download

 2. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ                                                                                         Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục kiểm soát hồ sơ

02/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Biên bản huỷ tài liệu hồ sơ

02/QT-ĐBCL.M02

Download

 3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ                                                                                           Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch đánh giá nội bộ

03/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Chương trình đánh giá nội bộ

03/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ

03/QT-ĐBCL.M08

Download

4

Báo cáo không phù hợp

03/QT-ĐBCL.M03

Download

5

Biên bản đánh giá nội bộ

03/QT-ĐBCL.M04

Download

6

Bảng tổng hợp NC

03/QT-ĐBCL.M05

Download

7

Bảng tổng hợp NC và HDKP

03/QT-ĐBCL.M07

Download

 4. QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC                                                                                 Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục

04/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Tổng hợp các NC

04/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Tổng  hợp nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục của các NC

04/QT-ĐBCL.M03

Download

 5. QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA                                                                             Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa

05/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Tổng hợp NC tiềm ẩn

05/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Tổng hợp NC tiềm ẩn và biện pháp xử lý

05/QT-ĐBCL.M03

Download

6. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP                                                        Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Phiếu kiểm soát SP/DV không phù hợp

06/QT-ĐBCL-M01

Download

 

7. QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI/ĐỀ THI                                                    Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

 Phân công GV XD NHCH                      

07/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Mẫu đề cương

07/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Mẫu báo cáo tiến độ

07/QT-ĐBCL.M03

Download

4

Biên bản sinh hoạt chuyên môn

07/QT-ĐBCL.M04

Download

5

Mẫu đề nghị nghiệm thu

07/QT-ĐBCL.M05

 

 

8. QUY TRÌNH KIỂM TRA KẾT THÚC MO ĐUN MÔN HỌC                                                          Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Lịch kiểm tra

08/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Đề kiểm tra thực hành

08/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Phiếu đánh giá thực hành

08/QT-ĐBCL.M03

Download

4

Mẫu đề thi lý thuyết

08/QT-ĐBCL.M04

Download

5

Biên bản vi phạm

08/QT-ĐBCL.M05

Download

6

Bảng tổng hợp kết quả

08/QT-ĐBCL.M06

Download

7

Đơn phúc khảo bài thi

08/QT-ĐBCL.M07

Download

8

Danh sách thí sinh phúc khảo bài thi

08/QT-ĐBCL.M08

Download

9

Bảng tổng hợp kết quả môn

08/QT-ĐBCL.M09

Download

 

 9. QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ                                                         Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu biên bản họp triển khai

09/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Mẫu báo cáo tự kiểm định đơn vị

09/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Biên bản đánh giá

09/QT-ĐBCL.M03

Download

4

Mẫu báo cáo tự kiểm định trường

09/QT-ĐBCL.M04

Download

 

10. QUY TRÌNH DỰ GIỜ                                                                                                          Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch dự giờ của tổ chuyên môn

10/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Phiếu đánh giá bài giảng

10/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Biên bản dự giờ

10/QT-ĐBCL.M03

Download

11. QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP                                                                                            Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch thi tốt nghiệp

11/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Quyết định thành lập hội đồng thi

11/QT- ĐBCL.M02

Download

3

Danh sách hội đồng

11/QT- ĐBCL.M03

Download

4

Mẫu đề thi LT, TH

11/QT- ĐBCL.M04

Download

5

Thang điểm đánh giá

11/QT- ĐBCL.M05

Download

6

Biên bản vi phạm

11/QT- ĐBCL.M06

Download

7

Biên bản giao nhận bài thi

11/QT- ĐBCL.M07

Download

8

Danh sach niêm yết phòng thi

11/QT- ĐBCL.M08

Download

9

Danh sách thu bài thi

11/QT- ĐBCL.M09

Download

10

Danh sách sửa sai thông tin cá nhân

11/QT- ĐBCL.M10

Download

11

Biên bản bốc đề thi

11/QT- ĐBCL.M11

Download

12

Bảng phân công cán bộ coi thi

11/QT- ĐBCL.M12

Download

13

Biên bản giao nhận bài thi

11/QT- ĐBCL.M13

Download

14

Phiếu tổng hợp kết quả thi lý thuyết, chính trị

11/QT- ĐBCL.M14

Download

15

Phiếu tổng hợp kết quả thi thực hành

11/QT- ĐBCL.M15

Download

16

Biên bản chấm thi

11/QT- ĐBCL.M16

Download

17

Bảng tổng hợp kết quả sau khi ghép phách

11/QT- ĐBCL.M17

Download

18

Bảng tổng hợp kết quả thi

11/QT- ĐBCL.M18

Download

19

Đơn xin phúc khảo

11/QT- ĐBCL.M19

Download

20

Biên bản chấm phúc khảo bài thi

11/QT- ĐBCL.M20

Download

12. QUY TRÌNH THANH KIỂM TRA                                                                                            Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

12/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Biên bản thanh tra, kiểm tra

12/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

12/QT-ĐBCL.M03

Download

 

 

 13. QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG                                                                  Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Phiếu Yêu cầu biện pháp khắc phục/phòng ngừa

13/QT-ĐBCL.M01

Download

2

Phiếu Yêu cầu cần cải tiến

13/QT-ĐBCL.M02

Download

3

Mẫu Thông báo họp

13/QT-ĐBCL.M03

Download

4

Mẫu biên bản họp

13/QT-ĐBCL.M04

Download

14. QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO                                                                                Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch

14/QT -ĐBCL.M01

Download

2

Biên bản họp xem xét

14/QT- ĐBCL.M02

Download

3

Bảng theo dõi kết quả thực hiện xem xét của lãnh đạo

14/QT -ĐBCL.M03

Download

 

 

 

 

Pin It

Additional information