Search

Phòng TCHC

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH QUY HOẠCH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị bổ nhiệm

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM01

Download

2

Danh sách đề nghị bổ nhiệm

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM02

Download

3

Danh sách quy hoạch

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM03

Download

4

Biên bản kiểm phiếu

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM04

Download

5

Biên bản họp BCH Đảng ủy

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM05

Download

6

Sơ yếu lý lịch CBVC

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM06

Download

7

Phiếu tín nhiệm

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM07

Download

8

Quyết định bổ nhiệm

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM08

Download

9

Đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM09

Download

10

Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM10

Download

11

Danh sách thăm dò ý kiến quy hoạch CBQL

01/QT-CĐNCKNN-TCHC - BM11

Download

 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ DOWNLOAD

 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch ĐTBD cá nhân

02/QT-CĐNCKNN-TCHC-BM 01

Download

2

Kế hoạch ĐTBD của đơn vị

02/QT-CĐNCKNN-TCHC-BM 02

Download

3

Kế hoạch ĐTBD của nhà trường

02/QT-CĐNCKNN-TCHC-BM 03

Download

4

Quyết định cử CBGV tham gia đào tạo bồi dưỡng

02/QT-CĐNCKNN-TCHC-BM04

Download

5

Báo cáo kết quả ĐTBD

02/QT-CĐNCKNN-TCHC-BM05

Download

 

 

3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

05/QT-TCHC.M01

Download

2

Tờ trình về việc tuyển dụng nhân sự

05/QT-TCHC.M02

Download

3

Thông báo tuyển dụng

05/QT-TCHC.M03

Download

4

Danh sách đăng ký dự thi

05/QT-TCHC.M04

Download

5

Quyết định thành lập Hội đồng TDNS

05/QT-TCHC.M05

Download

6

Danh sách kết quả thi tuyển

05/QT-TCHC.M06

Download

7

Tờ trình đề nghị phê duyệt

05/QT-TCHC.M07

Download

8

Hợp đồng lao động

05/QT-TCHC.M08

Download

9

Biên bản họp HĐTDNS

05/QT-TCHC.M09

Download 

4. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ GIÁO VIÊN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Sổ giao nhận hồ sơ

06/QT-TCHC-M01

Download

2

Sổ theo dõi hồ sơ

06/QT-TCHC-M02

Download

3

Phiếu kê khai tài sản

06/QT-TCHC-M03

Download

4

Phiếu đánh giá cán bộ viên chức

06/QT-TCHC-M04

Download

5

Sơ yếu lý lịch bổ sung

06/QT-TCHC-M05

Download

5. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu Kế hoạch bình xét

03/QT-TCHC-M01

Download

2

Mẫu hướng dẫn bình xét TĐKT năm học

03/QT-TCHC-M02

Download

3

Mẫu bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá năm học

03/QT-TCHC-M03

Download

4

Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

03/QT-TCHC-M04

Download

5

Mẫu Biên bản bình xét thi đua các đơn vị

03/QT-TCHC-M05

Download

6

Mẫu đăng ký khen thưởng cấp trên

03/QT-TCHC-M06

Download

7

Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng trường

03/QT-TCHC-M07

Download

8

Mẫu Quyết định  khen thưởng cấp trường

03/QT-TCHC-M08

Download

9

Mẫu Tờ trình  đề nghị khen thưởng cấp trên

03/QT-TCHC-M09

Download

10

Mẫu Báo cáo tập thể  & cá nhân trình khen thưởng cấp trên

03/QT-TCHC-M10

Download 

11

Mẫu Quyết định trích quỹ khen thưởng

03/QT-TCHC-M11

 Download

6 QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT CÁN BỘ GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Bản tổng hợp thông tin về vi phạm kỷ luật

07/QT-TCHC.M01

Download

2

Thông báo của phòng TCHC về xử lý VPKL

07/QT-TCHC.M03

Download

3

Bản tổng hợp thông tin về VPKL của CB, GV, GV và NV

07/QT-TCHC.M05

Download

4

Quyết định thành lập HĐLK

07/QT-TCHC.M07

Download

5

Biên bản họp Hội đồng

07/QT-TCHC.M08

Download

6

Quyết định XLKL CB, GV, GV và NV

07/QT-TCHC.M09

Download

7

Bản kiểm điểm cá nhân

07/QT-TCHC.M10

Download 

7.QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

08/QT-TCHC-M01

Download 

2

Hướng dẫn, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

08/QT-TCHC-M02

Download 

3

Thông báo Kế hoạch, hướng dẫn, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

08/QT-TCHC-M03

Download 

4

Phiếu đánh giá

08/QT-TCHC-M04

Download 

5

Biên bản họp của đơn vị

08/QT-TCHC-M05

Download 

6

Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn vị

08/QT-TCHC-M06

Download 

7

Danh sách kết quả bình xét

08/QT-TCHC-M07

Download 

8.QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đơn xin nghỉ

04.1/QT-TCHC.M01

Download

2

Danh sách chi tiền cho CBGV

04.1/QT-TCHC.M02

Download

9. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu Danh sách CBVC đến tuổi nghỉ hưu

04.2/QT-TCHC.M01

Download

2

Mẫu Thông báo nghỉ hưu

04.2/QT-TCHC.M02

Download

3

Mẫu Quyết định nghỉ hưu

04.2/QT-TCHC.M03

Download

4

Mẫu Quá trình tham gia BHXH

04.2/QT-TCHC.M04

Download

5

Mẫu Đơn xin xác nhận thời gian công tác

04.2/QT-TCHC.M05

Download

6

Mẫu Công văn xác nhận thời gian công tác

04.2/QT-TCHC.M06

Download

7

Công văn điều chỉnh BHXH

04.2/QT-TCHC.M07

Download

8

Danh sách điều chỉnh BHXH

04.2/QT-TCHC.M08

 Download

9

Mẫu danh sách giấy tờ còn thiếu

04.2/QT-TCHC.M09

Download 

10. QUY TRÌNH XÉT NÂNG LƯƠNG DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch xét nâng lương

09/QT-TCHC.M01

Download

2

DS Nâng lương thường xuyên,  DS Nâng lương sớm diện nhà trường ra QĐ

09/QT-TCHC.M02

Download

3

DS Nâng lương thường xuyên,  DS Nâng lương sớm diện Bộ ra QĐ

09/QT-TCHC.M03

Download

4

DS tổng hợp Nâng lương thường xuyên, Nâng lương sớm diện nhà trường

09/QT-TCHC.M04

Download

5

Quyết định Thành lập Hội đồng xét nâng lương

09/QT-TCHC.M05

Download

6

Biên bản làm việc

09/QT-TCHC.M06

Download

7

Quyết định nâng lương thường xuyên

09/QT-TCHC.M07

Download

8

Quyết định nâng lương sớm

09/QT-TCHC.M08

Download 

11. QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ HÀNG NĂM DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Thông báo kế hoạch xây dựng báo cáo Hội nghị CC, VC và NLĐ

05/QT-TCHC.M01

Download 

2

Báo cáo Hội nghị CC, VC và NLĐ

05/QT-TCHC.M02

Download 

3

Dự thảo báo cáo Hội nghị CC, VC và NLĐ

05/QT-TCHC.M03

Download 

4

Nghị quyết Hội nghị CC, VC và NLĐ

05/QT-TCHC.M04

Download 

5

Mục tiêu nhiệm vụ hàng năm của nhà trường

05/QT-TCHC.M05

Download 

6

Biên bản họp Hội nghị CC, VC và NLĐ

05/QT-TCHC.M06

Download

 

Pin It

Additional information