Search

Phòng QLTB&VT

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

 

1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHÒNG, XƯỞNG DOWNLOAD                                                                                            

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biên bản phân công giáo viên quản lý phòng (xưởng) thực hành

01/HD-CĐNCKNN-QLTB-BM01

Download

2

Bảng tổng hợp quản lý phòng (xưởng) thực hành

01/HD-CĐNCKNN-QLTB-BM02

Download

3

Biên bản bàn giao phòng (xưởng) thực hành

01/HD-CĐNCKNN-QLTB-BM03

Download

4

Sổ lý lịch tài sản

01/HD-CĐNCKNN-QLTB-BM04

Download

5

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng phòng (xưởng) thực hành

01/HD-CĐNCKNN-QLTB-BM05

Download

 

 2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ MUA SẮM DOWNLOAD      

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

02/HD-CĐNCKNN.BM01

Download

2

Bảng dự trù

02/HD-CĐNCKNN.BM02

Download

3

Biên bản xét chọn

02/HD-CĐNCKNN.BM03

Download

4

Hợp đồng kinh tế

02/HD-CĐNCKNN.BM05

Download

5

Biên bản bàn giao và nghiệm thu

02/HD-CĐNCKNN.BM06

Download

6

Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng

02/HD-CĐNCKNN.BM07

Download

7

Biên bản thanh lý hợp đồng

02/HD-CĐNCKNN.BM08

Download

8

Báo cáo TSCĐ, DCLB tăng do mua sắm

02/HD-CĐNCKNN.BM09

Download

 

3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục thiết bị cần bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM01

Download

2

Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM02

 Download

3

Bảng tổng hợp kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM03

 Download

4

Dự trù vật tư

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM04

Download

5

Biên bản hiện trạng trước bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM05

 Download

6

Biên bản hiện trạng sau bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM06

 Download

7

Biên bản bàn giao và nghiệm thu

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM07

 Download

8

Báo cáo tổng hợp về quá trình bảo trì, bảo dưỡng

01/QT-CĐNCKNN- QLTB-BM08

Download

 

       4. QUY TRÌNH MUA SẮM TSCĐ, DCLB, VẬT TƯ HỌC TẬP, VẬT TƯ SỬA CHỮA (Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng) DOWNLOAD                                                                                         

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM01

Download

2

Bảng dự trù mua sắm

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM02

Download

3

Biên bản xét chọn

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM03

Download

4

Quyết định chọn đơn vị cung cấp

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM04

Download

5

Hợp đồng kinh tế

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM05

Download

6

Biên bản bàn giao và nghiệm thu

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM06

Download

7

Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM07

Download

8

Biên bản thanh lý hợp đồng

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM08

Download

9

Báo cáo TSCĐ, DCLB tăng do mua sắm

02/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM09

Download

 

 5. QUY TRÌNH SỬA CHỮA TÀI SẢN (Trừ nhà, vật kiến trúc) DOWNLOAD     

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM01

Download

2

Biên bản giám định

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM02

Download

3

Bảng dự trù vật tư, nhân công (Giá trị <5 triệu)

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM03

Download

4

Bảng dự trù vật tư, nhân công (Giá trị >5 triệu)

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM04

Download

5

Bảng kê nhân công

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM05

Download

6

Hợp đồng giao khoán công việc

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM06

Download

7

Biên bản bàn giao và nghiệm thu

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM07

Download

8

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

03/QT-CĐNCKNN-QLTB-BM08

Download

 

6. QUY TRÌNH THANH LÝ TSCĐ (Nguyên giá>500 triệu, nhà, vật kiến trúc)DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM01

Download

2

Danh mục TSCĐ đề nghị thanh lý

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM02

Download

3

QĐ thành lập HĐTL tài sản cố định

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM03

Download

4

BB xác định chất lượng còn lại của TSCĐ đề nghị thanh lý

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM04

Download

5

Biên bản họp HĐTL

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM05

Download

6

Tờ trình xin thanh lý TSCĐ

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM06

Download

7

Quyết định thanh lý TSCĐ

04/QT-CĐNCKNN-QLTB - BM07

Download

 

7. QUY TRÌNH SỬA CHỮA TẢI SẢN ,THIẾT BỊ DOWNLOAD

          

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị sửa chữa

02/QT-QLTB.M01

Download

2

Biên bản giám định (Trường hợp giá trị sửa chữa dưới 10 triệu đồng)

02/QT-QLTB.M02

Download

3

Biên bản giám định (Trường hợp giá trị sửa chữa trên 10 triệu đồng)

02/QT-QLTB.M03

Download

4

Bảng dự trù vật tư, nhân công sửa chữa (Trường hợp giá trị sửa chữa trên 10 triệu đồng)

02/QT-QLTB.M04

Download

5

Hợp đồng giao khoán công việc

02/QT-QLTB.M05

Download

6

Hợp đồng sửa chữa

02/QT-QLTB.M06

Download

7

Biên bản bàn giao, nghiệm thu

02/QT-QLTB.M07

Download

8

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

02/QT-QLTB.M08

Download

9

Bảng kê nhân công

02/QT-QLTB.M09

Download

10

Biên bản thanh lý hợp đồng sửa chữa

02/QT-QLTB.M10

Download

 8. QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ, NGUYÊN - NHIÊN VẬT LIỆU DOWNLOAD

                                                                                           

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

05/QT-QLTB.M01

Download

2

Phiếu xuất vật tư, nguyên-nhiên vật liệu

05/QT-QLTB.M02

Download

3

Báo cáo tình hình sử dụng và thu hồi sau sử dụng

05/QT-QLTB.M03

Download

4

Bảng tổng hợp tình hình cấp phát, sử dụng và thu hồi sau sử dụng

05/QT-QLTB.M04

Download

5

Biên bản giao nhận vật tư, nguyên-nhiên vật liệu thu hồi sau sử dụng

05/QT-QLTB.M05

Download

  9. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BÀN GIAO TÀI SẢN THIẾT BỊ DOWNLOAD

                                                                                  

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biên bản giao nhận

06/QT-QLTB.M01

Download

2

Biên bản bàn giao và nghiệm thu

06/QT-QLTB.M02

Download

3

Sổ ghi tăng tài sản

06/QT-QLTB.M03

Download

4

Quyết định bàn giao

06/QT-QLTB.M04

Download

5

Biên bản bàn giao

06/QT-QLTB.M05

Download

 10. QUY TRÌNH KIỂM KÊ TÀI SẢN THIẾT BỊ DOWNLOAD

 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Quyết định kiểm kê tài sản, thiết bị

07/QT-QLTB.M01

Download

2

Bản đăng ký lịch kiểm kê

07/QT-QLTB.M02

Download

3

Bảng tổng hợp lịch kiểm kê

07/QT-QLTB.M03

Download

4

Biên bản kiểm kê

07/QT-QLTB.M04

Download

5

Báo cáo kết quả kiểm kê

07/QT-QLTB.M05

Download

6

Báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm kê

07/QT-QLTB.M06

Download

 11. QUY TRÌNH THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DOWNLOAD

 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Giấy đề nghị

08/QT-QLTB.M01

Download

2

Danh mục TSCĐ đề nghị thanh lý

08/QT-QLTB.M02

Download

3

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

08/QT-QLTB.M03

Download

4

BB xác định chất lượng còn lại của TSCĐ đề nghị thanh lý

08/QT-QLTB.M04

Download

5

BB họp HĐTL

08/QT-QLTB.M05

Download

6

Tờ trình xin thanh lý TSCĐ

08/QT-QLTB.M06

Download

7

Quyết định thanh lý TSCĐ

08/QT-QLTB.M07

Download

8

Tờ trình xin thanh lý TSCĐ

08/QT-QLTB.M08

Download

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Pin It

Additional information