Search

Phòng CTHSSV

                                                  HỆ THỐNG BIỂU MẪU-HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

 Tổng hợp KQHT tháng

01/QT-CTHSSV-BM01

Download

2

 Đơn đề nghị xem xét

01/QT-CTHSSV-BM02

Download

3

 Phiếu đánh giá KQ rèn luyện

01/QT-CTHSSV-BM03

Download

4

 Bảng xếp loại kết quả HT và RL tháng

01/QT-CTHSSV-BM04

Download

5

Bảng tổng hợp KQ HT va RL tháng

01/QT-CTHSSV-BM05

Download

6

Bảng tổng hợp KQ HT và RL học kỳ

01/QT-CTHSSV-BM06

Download

7

tổng hợp KQ xếp loại HT&RL năm học

01/QT-CTHSSV-BM07

Download

2. QUY TRÌNH XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI   DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đơn xin hưởng TCXH

02/QT-CĐNCKNN-QLHS - BM01

Download

2

Mẫu danh sách HSSV hưởng TCXH

02/QT-CĐNCKNN-QLHS - BM02

Download

3

Mẫu bảng kê chi tiền TCXH

02/QT-CĐNCKNN-QLHS - BM03

Download

4

Mẫu đơn đề nghị

02/QT-CĐNCKNN-QLHS - BM04

Download

  3. QT XÉT HỌC BỔNG HỖ TRỢ TỪ CÁC CƠ SỞ, ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG CHO HS, SVDOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biên bản họp liên tịch

04/QT-CĐNCKNN-QLHS-BM01

Download

2

Danh sách HS, SV Liên chi đoàn khoa

04/QT-CĐNCKNN-QLHS-BM02

Download

3

Danh sách nhận học bổng

04/QT-CĐNCKNN-QLHS-BM03

Download

4

Quyết định trao học bổng

04/QT-CĐNCKNN-QLHS-BM04

Download

5

Đơn đề nghị xem xét

04/QT-CĐNCKNN-QLHS-BM05

Download

 4. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA HSSV DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

 Đơn đề nghị xem xét, giải quyết (Thuộc thẩm quyền của GVCN)

06/QT - CTHSSV.M01

Download

2

Đơn đề nghị xem xét, giải quyết (Thuộc thẩm quyền của khoa quản lý HSSV)

06/QT- CTHSSV.M02

Download

3

Đơn đề nghị xem xét, giải quyết (Thuộc thẩm quyền của phòng CT HSSV, các phòng, khoa liên quan)

06/QT- CTHSSV.M03

Download

4

Đơn đề nghị xem xét, giải quyết (Thuộc thẩm quyền của BGH)

06/QT- CTHSSV.M04

Download

5

Danh mục các yêu cầu và thẩm quyền giải quyết

06/QT- CTHSSV.DM

Download

  5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HSSV NỘI TRÚ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đơn xin vào ở  Nội trú KTX

07/QT-CTHSSV.M01

Download

2

Biên bản bàn giao tài sản

07/QT-CTHSSV.M02

Download

3

Đơn xin ra ở ngoại trú

07/QT-CTHSSV.M03

Download

4

Sổ theo dõi, đánh giá HSSV nội trú

07/QT-CTHSSV.M04

Download

  6. QUY TRÌNH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Sổ theo dõi tình hình HSSV (Dùng cho BCS lớp)

08/QT-CTHSSV.M01

Download

2

Biên bản sinh hoạt lớp

08/QT-CTHSSV.M02

Download

3

Báo cáo tình hình HSSV lớp...

08/QT-CTHSSV.M03

Download

7. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH SINH VIÊN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh sách HSSV đề nghị khen thưởng lớp...

05/QT -CTHSSV.M01

Download

2

Danh sách đề nghị khen thưởng của khoa

05/QT- CTHSSV.M02

Download

3

Danh sách đề nghị khen thưởng toàn trường

05/QT- CTHSSV.M03

Download

4

Quyết định thành lập HĐTĐKT

05/QT- CTHSSV.M04

Download

5

Danh sách khen thưởng

05/QT -CTHSSV.M05

Download

6

Quyết định khen thưởng

05/QT- CTHSSV.M06

Download

8. QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT HSSV DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Thông báo

03/QT-CTHSSV.M01

Download

2

Bản tường trình

03/QT-CTHSSV.M02

Download

3

Bản kiểm điểm

03/QT-CTHSSV.M03

Download

4

Biên bản họp xét kỷ luật tại lớp

03/QT-CTHSSV.M04

Download

5

Biên bản họp xét KL cấp trường

03/QT-CTHSSV.M05

Download

6

Quyết định thành lập HĐKL

03/QT-CTHSSV.M06

Download

7

Quyết định KL

03/QT-CTHSSV.M07

Download

8

Sổ theo dõi học sinh vi phạm

03/QT-CTHSSV.M08

Download

 

 

Pin It

Additional information