Search

Phòng KH&HTQT

                                                   HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QT TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ  Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch NCKH năm học

01/QT-HTQT-BM01

Download

2

Mẫu đề cương NCKH

01/QT-HTQT-BM02

Download

3

Mẫu báo cáo tiến độ

01/QT-HTQT-BM03

Download

4

Mẫu đề nghị nghiệm thu

01/QT-HTQT-BM04

Download

5

Mẫu báo cáo đề tài NCKH

01/QT-HTQT-BM05

Download

2. QT NGHIỆM THU SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Phiếu đánh giá của biên bản

01/QT-HTQT-BM01

Download

2

Đề cương báo cáo tóm tắt

01/QT-HTQT-BM02

Download

3

Biên bản nghiệm thu đề tài

01/QT-HTQT-BM03

Download

4

Trình tự nghiệm thu

01/QT-HTQT-BM04

Download

5

Quyết định nghiệm thu

01/QT-HTQT-BM05

Download

3. QUY TRÌNH QUẢN LÍ ỨNG DỤNG KÉT QUẢ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch ứng dụng kết quả NCKH cấp trường

03/QT-HTQT-BM01

Download

2

Biên bản họp hội đồng khoa học

03/QT-HTQT-BM02

Download

3

Báo cáo đánh giá

03/QT-HTQT-BM03

Download

4

Quyết định phê duyệt

03/QT-HTQT-BM04

Download

4. QT TRIỂN KHAI HỢP TÁC QUỐC TẾ  Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Hợp đồng hợp tác

04/QT-HTQT-BM01

Download

2

Phân công nhiệm vụ

04/QT-HTQT-BM02

Download

3

Báo cáo tổng kết

04/QT-HTQT-BM03

Download

4

QĐ thành lập BQLDA

04/QT-HTQT-BM04

Download

 

Pin It

Additional information