Search

Phòng Đào tạo

HỆ THỐNG BIỂU MẪU – HỒ SƠ

 1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-HD01

Download

2

Hướng dẫn lập Tiến độ, kế hoạch học kỳ

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-HD02

Download

3

Hướng dẫn lập TKB

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-HD03

Download

4

Tiến độ đào tạo

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM01

Download

5

Kế hoạch giờ giảng

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM02

Download

6

Bảng phân phối MH/MĐ và tiến độ giảng dạy (phân bổ tiết tuần)

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM03

Download

7

Đề nghị điều chỉnh kế hoạch dự thảo

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM04

Download

8

TB về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM05

Download

9

Phân công giáo viên (kế hoạch GV dự thảo)

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM06

Download

10

Thời khóa biểu

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM07

Download

11

Kế hoạch giáo viên

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM08

Download

12

Lịch giảng dạy

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM09

Download

13

Đề nghị điều chỉnh TKB

01/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM10

Download

2. QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đề nghị xin điều chỉnh chương trìnhđào tạo

02/QT-CKNN-ĐT-BM01

Download

2

Đề cương chi tiết môn học

02/QT-CKNN-ĐT-BM02

Download

3

Biên bản họp xét của HĐKH

02/QT-CKNN-ĐT-BM03

Download

4

Tổng hợp các chương trìnhđào tạo

02/QT-CKNN-ĐT-BM04

Download

5

Quyếtđịnh ban hành

02/QT-CKNN-ĐT-BM05

Download

3. QUY TRÌNH BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục các môn học / mô đun chưa có giáo trình

03/QT-CKNN-ĐT-BM01

Download

2

Mẫu chương trinh môn học

03/QT-CKNN-ĐT-BM02

Download

3

Mẫu chương trình Mô Đun

03/QT-CKNN-ĐT-BM03

Download

4

Mẫu giáo trình môn học

03/QT-CKNN-ĐT-BM04

Download

5

Mẫu giáo trình Mô Đun

03/QT-CKNN-ĐT-BM05

Download

 6

Tiêu chí đánh giá giáo trình dạy nghề

03/QT-CKNN-ĐT-BM06

Download

4. QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁO TRÌNH DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục các MH/MĐ đề nghị điều chỉnh giáo trình trong năm học:….

04/QT-CKNN-ĐT-BM01

 Download

5. QUY TRÌNH NHẬP HỌC HSSV CHÍNH QUY DOWNLOAD  

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

BM 01: Mẫu Kế hoạch tiếp sinh

01/QT-CKNN-ĐT-BM01

Download

2

BM 02: Mẫu danh sách trúng tuyển.

02/QT-CKNN-ĐT-BM02

Download

3

BM 03: Mẫu giấy thông báo trúng tuyển

03/QT-CKNN-ĐT-BM03

Download

4

BM 04: Mẫu phiếu tiếp sinh

04/QT-CKNN-ĐT-BM04

Download

5

BM 05: Mẫu phiếu phân lớp và học tập đầu khóa

05/QT-CKNN-ĐT-BM05

Download

6

BM 06: Mẫu danh sách lớp học

06/QT-CKNN-ĐT-BM06

Download

7

BM 07: Mẫu tổng hợp

06/QT-CKNN-ĐT-BM07

Download

 6. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DOWNLOAD  

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa

06/QT-CKNN-ĐT-HD01

Download

2

Hướng dẫn lập Tiến độ, kế hoạch học kỳ

06/QT-CKNN-ĐT-HD02

Download

3

Hướng dẫn lập TKB

06/QT-CKNN-ĐT-HD03

Download

4

Tiến độ đào tạo

06/QT-CKNN-ĐT-BM01

Download

5

Kế hoạch giờ giảng

06/QT-CKNN-ĐT-BM02

Download

6

Bảng phân phối MH/MĐ và tiến độ giảng dạy (phân bổ tiết tuần)

06/QT-CKNN-ĐT-BM03

Download

7

Đề nghị điều chỉnh kế hoạch dự thảo

06/QT-CKNN-ĐT-BM04

Download

8

TB về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo

06/QT-CKNN-ĐT-BM05

Download

9

Phân công giáo viên (kế hoạch GV dự thảo)

06/QT-CKNN-ĐT-BM06

Download

10

Thời khóa biểu

06/QT-CKNN-ĐT-BM07

Download

11

Kế hoạch giáo viên

06/QT-CKNN-ĐT-BM08

Download

12

Lịch giảng dạy

06/QT-CKNN-ĐT-BM09

Download

13

Đề nghị điều chỉnh TKB

06/QT-CKNN-ĐT-BM10

Download

7. QUY TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Hợp đồng liên kết đào tạo

07/QT-CKNN-ĐT-BM01

 Download

8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Tổng hợp KQHT tháng

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM01

Download

2

Tổng hợp kết quả xếp hạng tháng

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM02

Download

3

Tổng hợp KQ xếp loại HT&RL tháng

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM03

Download

4

Tổng hợp kết quả xếp hạng học kỳ

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM04

Download

5

Tổng hợp KQ xếp loại HT&RL học kỳ

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM05

Download

6

Tổng hợp kết quả xếp hạng năm học

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM06

Download

7

Tổng hợp KQ xếp loại HT&RL năm học

08/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM07

Download

9. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHO HSSV ĐI THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu giấy giới thiệu thực tập

09/QT-CĐNCKNN-ĐT-BM01

 Download

10. QUY TRÌNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP  DOWNLOAD 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biểu tổng hợp danh sách các lớp

10/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM01

Download

2

Biểu danh sách HSSV nhận học bổng

10/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM02

Download

3

Biểu đề nghị danh sách ngoài chỉ tiêu

10/QT-CĐNCKNN-ĐT -BM03

Download

4

Quyết định phân bổ chỉ tiêu cấp học bổng

10/QT-CĐNCKNN-ĐT -MQĐ01

Download

5

Quyết định cấp học bổng

10/QT-CĐNCKNN-ĐT -MQĐ02

Download

11. QUY TRÌNH MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đề nghị về việc mở nghề mới

11/QT-ĐT.M01

Download

2

Các biểu mẫu về rà soát cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

11/QT-ĐT.M02

Download

3

Tờ trình Tổng cục dạy nghề về việc mở nghề mới

11/QT-ĐT.M03

Download

4

Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh dạy nghề

11/QT-ĐT.M04

Download

 

12. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Báo cáo tiến độ giảng dạy của giáo viên

12/QT-ĐT.M01

Download

2

Báo cáo tiến độ giảng dạy của Phòng/Khoa

12/QT-ĐT.M02

Download

3

Đề nghị điều chinh tiến độ, kế hoạch

12/QT-ĐT.M03

Download

4

Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất

12/QT-ĐT.M04

Download

5

Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu

12/QT-ĐT.M05

Download

13. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biên bản

13/QT-ĐT.M01

Download

2

Mẫu Báo cáo

13/QT-ĐT.M02

Download

14. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Báo cáo HSSV vi phạm nội quy, quy chế

14/QT- ĐT.M01

Download

 15. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI THI LẠI CHO HSSV DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu tổng hợp danh sách HSSV học, thi lại cho từng MH/MĐ (phục vụ cho GVBM)

15/ QT- ĐT.M01

Download

2

Mẫu tổng hợp danh sách HSSV học, thi lại cho từng MH/MĐ (phục vụ cho phòng Đào tạo)

15/ QT- ĐT.M02

Download

3

Mẫu kế hoạch học lại, thi lại

15/ QT- ĐT.M03

Download

4

Mẫu đăng ký học, thi lại

15/ QT- ĐT.M04

Download

16. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC TẬP DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

 Mẫu đánh giá KQHT&RL lớp

16/QT- ĐT.01

Download

2

 Mẫu tổng hợp đánh giá KQHT&RL

16/QT- ĐT.02

Download

3

 Danh sách cấp học bổng KKHT

16/QT- ĐT.03

Download

4

 Danh sách tốt nghiệp

16/QT- ĐT.04

Download

5

 Danh sách khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại Giỏi

16/QT- ĐT.06

Download

6

 Danh sách khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại Khá

16/QT- ĐT.07

Download

7

 Quyết định khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại xuất sắc

16/QT- ĐT.08

Download

8

 Quyết định khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại Giỏi

16/QT- ĐT.09

Download

9

 Quyết định khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại Khá

16/QT- ĐT.10

Download

10

Bảng tổng hợp kết quả học tập (tốt nghiệp)

16/QT- ĐT.11

Download

17. QUY TRÌNH CẤP PHÁT VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đơn xin sửa sai thông tin VBCC

17/QT- ĐT.M01

Download

18. QUY TRÌNH XÁC NHẬN CẤP LẠI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu đơn xin cấp lại (bản sao) VBCC

18/QT-ĐT. M01

Download

 19. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HSSV DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Thông báo

19/QT-ĐT.M01

Download

 20. QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HSSV DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

20/ QT- ĐT.M01

Download

2

Mẫu Quyết định kỷ luật.

20/ QT- ĐT.M02

Download

3

Mẫu tổng hợp KQHT bảo lưu

20/ QT- ĐT.M03

Download

4

Mẫu Quyết định bảo lưu.

20/ QT- ĐT.M04

Download

 21. QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Biểu tổng hợp số lượng HSSV các lớp

10/QT-ĐT.M01

Download

2

Mẫu QĐ phân bổ chỉ tiêu cấp HB

10/QT-ĐT.M02

Download

3

Danh sách HSSV đạt HB

10/QT-ĐT.M03

Download

4

Đề nghị DS ngoài chỉ tiêu

10/QT-ĐT.M04

Download

5

Quyết định cấp học bổng

10/QT-ĐT.M05

Download

22. QUY TRÌNH MỜI THỈNH GIẢNG DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đề nghị mời GV thỉnh giảng

21/QT- ĐT.M01

Download

2

Kế hoạch mời GV thỉnh giảng

21/QT- ĐT.M02

Download

3

Thông báo mời giáo viên thỉnh giảng

21/QT- ĐT.M03

Download

4

Hợp đồng giảng dạy

21/QT- ĐT.M04

Download

5

Biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy

21/QT- ĐT.M05

Download

23. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục tài liệu

02/QT-ĐT.M01

Download

2

Phiếu yêu cầu

02/QT-ĐT.M02

Download

3

Biên bản tình trạng TL

02/QT-ĐT.M03

Download

4

Thẻ thư viện

02/QT-ĐT.M04

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Additional information