Search

Phòng QTĐS

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

 

1. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI XÂY LẮP  Download

 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Quyết định mời thầu xây lắp

01/QT-QTĐS.M01

Download

2

Tờ trình

01/QT-QTĐS.M02

Download

3

Mẫu báo cáo

01/QT-QTĐS.M03

Download

4

Quyết định

01/QT-QTĐS.M04

Download

5

Phiếu đăng kí

01/QT-QTĐS.M05

Download

6

Biên nhận thu hồ sơ

01/QT-QTĐS.M06 

Download

7

Biên bản đóng thầu

01/QT-QTĐS.M07

Download

8

Biên bản mở thầu

01/QT-QTĐS.M08

Download

9

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

01/QT-QTĐS.M09

Download

10

Biên bản thương thảo hợp đồng

01/QT-QTĐS.M10

Download

11

Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu

01/QT-QTĐS.M11

Download

12

Mẫu báo cáo thẩm định

01/QT-QTĐS.M12

Download

13

Quyết định phê duyệt trúng thầu

01/QT-QTĐS.M13

Download

14

Thông báo trúng thầu

01/QT-QTĐS.M14

Download

15

Hợp đồng

01/QT-QTĐS.M15

Download

 

2. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP Download

 

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Thông tư

02/QT-QTĐS.M01

Download

2

Tờ trình

02/QT-QTĐS.M02

Download

3

Mẫu báo cáo

02/QT-QTĐS.M03

Download

4

Quyết định

02/QT-QTĐS.M04

Download

5

Thư mời thầu

02/QT-QTĐS.M05

Download

6

Báo cáo đánh giá

02/QT-QTĐS.M06 

Download

7

Biên bản thương thảo

02/QT-QTĐS.M07

Download

8

Tờ trình phê duyệt

02/QT-QTĐS.M08

Download

9

Mẫu báo cáo thẩm định

02/QT-QTĐS.M09

Download

10

Quyết định phê duyệt

02/QT-QTĐS.M10

Download

11

Hợp đồng

02/QT-QTĐS.M11

Download

 

3. QT SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THEO HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI (<500 triệu)  Download         

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Đề nghị

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM01

Download

2

Biên bản kiểm tra

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM02

Download

3

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM03

Download

4

Tờ trình xin phê duyệt thiết kế &DT

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM04

Download

5

BC kết quả thẩm định thiết kế &DT

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM05

Download

6

QĐ phê duyệt thiết kế và dự toán

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM06

Download

7

Thương thảo hợp đồng

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM07

Download

8

QĐ phê duyệt nhà thầu thi công

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM08

Download

9

Hợp đồng thi công

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM09

Download

10

Biên bản nghiệm thu công trình

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM10

Download

11

Bàn giao công trình

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM11

Download

12

Thanh lý hợp đồng

03/QT-CĐN CKNN-BDA.BM12

Download

 

Pin It

Additional information