Search

Phòng HTQT

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Quản lý quan hệ với doanh nghiệp

01/QT-CĐNCKNN-HTQT

Download

 

Phòng KT&KĐCL

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Kiểm soát tài liệu

01/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

 Download

2

QT Kiểm soát hồ sơ

02/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

 Download

3

QT Đánh giá nội bộ

03/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

 Download

4

QT Hành động khắc phục

04/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

 Download

5

QT Hành động phòng ngừa

05/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

Download 

6

QT Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

06/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

Download 

7

QT xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án

07/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

Download

8

QT kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

08/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

Download

9

QT tự kiểm định chất lượng dạy nghề

09/QT-CĐNCKNN-ĐBCL

Download

Thư viện

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Mượn tài liệu thư viện

01/QT-CĐNCKNN-TV

Download

 

Ban QLDA

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Đấu thầu rộng rãi xây lắp

01/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

2

QT Chỉ định thầu xây lắp

02/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

3

QT Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc theo hợp đồng trọn gói (<500 triệu)

03/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

 

QUY TRÌNH 2

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Đấu thầu rộng rãi xây lắp

01/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

2

QT Chỉ định thầu xây lắp

02/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

3

QT Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc theo hợp đồng trọn gói (<500 triệu)

03/QT-CĐNCKNN-BDA

Download

 

Trung tâm TS&DVVL

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT Tuyển sinh hệ chính quy

01/QT-CĐNCKNN-TTTS

Download

2

QT Tổ chức lần vết HS-SV

02/QT-CĐNCKNN-TTTS

 Download 

Trung tâm ĐT&SHLX

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

QT tổ chức dạy và học lái xe ô tô hạng B- C

01/QT-CĐNCKNN-SHLX

Download

 

Phòng QTĐS

QUY TRÌNH

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

1

Quy trình thu tiền điện

01/QT-CĐNCKNN-QTĐS

Download

 

Additional information