Xét duyệt quyết toán

  • In bài này

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2020 xem tại đây

Đối chiếu số liệu năm 2020 xem tại đây

Số liệu xét duyệt quyết toán chi năm 2020 xem tại đây