Search

Mục tiêu - Nhiệm vụ và quyền hạn của trường

 1. Mục tiêu

   Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp trở thành trường nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế, đến năm 2020 có đủ điều kiện trở thành trường Đại học Công nghệ thực hành, có tối thiểu 06 nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đa cấp, đa ngành, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Mở rộng quan hệ hợp tác, tạo được thương hiệu mạnh trong nước, khu vực và quốc tế.

2. Nhiệm vụ

1 .Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và dịch vụ ở các trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. Trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp. Tạo cho họ có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các cấp trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

2. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

 3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

 4. Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

 6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học - kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

 7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

 8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. 

 9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

 10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

 11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

 12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

 14. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 3. Quyền hạn và trách nhiệm

     1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các Trường Cao đẳng nghề.

 2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

 3. Được Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, quyết định được bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng Phòng - Khoa và tương đương trở xuống (kể cả trường hợp phê duyệt bổ sung).

 4. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 5. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

 6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

 7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

 8. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Pin It

Additional information