Search

Chiến lược phát triển đào tạo

Đổi mới, đa dạng hoá công tác đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đạt chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và tiếp cận quốc tế, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin

Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiện đại hóa công tác quản lý Nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường cao đẳng nghề hàng đầu ở Việt Nam.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp thành một trung tâm khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách hiệu quả nhất phục vụ đào tạo và sản xuất

 

Chiến lược về hợp tác quốc tế

Tiếp cận và từng bước bắt kịp với chuẩn mực đào tạo nghề tiên tiến của các nước trong khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia liên kết đào tạo nhân lực trong khu vực, hợp tác về chuyển giao công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc có tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập.

 

Chiến lược phát triển tài chính và tiền lương

Đổi mới phương thức quản lý tài chính nhằm tăng cường phát triển, thu hút và sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực tài chính. Đa dạng hóa nguồn tài chính, tăng nhanh các nguồn thu đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động đào tạo, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và các hoạt động khác của Nhà trường.

 

Additional information