Search

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BCH  HỘI SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018-2020

                                               

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

DÂN TỘC

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ HIỆN NAY

ĐẢNG VIÊN

 
 

1

Trần Quốc Phương

08/09/1988

Kinh

Khoa ĐT – ĐL

Chủ tịch Hội SV

x

 

2

Lê Văn Đông

24/10/1998

Kinh

56CĐL

P.Chủ tịch Hội SV

 

 

3

Hoàng Ngọc Minh

 09/08/1998

Kinh

56CS1

UV BTK

 

 

4

Trịnh Xuân Trung

23/06/1998

Kinh

56CĐT2

UV BCH

 

 

5

Dương Ngọc Hà

18/02/1992

Kinh

56CĐC1

UV BCH

 

 

6

Phan Tuấn Bình

02/08/1998

Kinh

56CĐL1

UV BCH

 

 

7

Nguyễn Thị Hà

02/10/1998

Kinh

56CQM1

UV BCH

 

 

8

Nguyễn Quốc Tuấn

28/11/1999

Kinh

57CQM

UV BCH

 

 

9

Nguyễn Hồng Minh

16/01/1998

Kinh

56CĐC2

UV BCH

 

 

10

Nguyễn Công Tùng

22/03/1998

Kinh

56CĐC2

UV BCH

 

 

11

Đặng Thị Lụa

21/05/2000

Kinh

56TMT

UV BCH

 

 

12

Dương Quốc Tuấn

08/10/1999

Kinh

57CĐL1

UV BCH

 

 

13

Tráng A Sà

06/08/1998

Mông

56CGK2

UV BCH

 

 

14

Nguyễn Minh Tiến

15/08/1999

Kinh

57CĐT

UV BCH

 

 

 

Additional information