Search

Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Thu Hiền

               Văn phòng     : 306 nhà Hiệu bộ

              Điện thoại DĐ : 0983861088

 

Phó trưởng phòng Ths: Phạm Văn Lê

               Văn phòng     : 309 nhà Hiệu bộ

              Điện thoại DĐ : 0912105514

 

 


 I. CHỨC NĂNG

 - Tổ chức công tác phục vụ ăn uống, vệ sinh môi trường và phòng học;

 - Tổ chức thực hiện Công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh;

 - Quản lý vận hành hệ thống cung cấp Điện - Nước của nhà trường;

 II. NHIỆM VỤ

 - Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phục vụ ăn uống cho học sinh sinh viên, giáo viên và các hội nghị khác của nhà trường đảm bảo các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

 - Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ công nhân viên và học sinh sinh viên;

 - Thực hiện công tác vệ sinh toàn bộ khu giảng đường, khu xưởng thực hành, khu giảng đường 3 tầng, quản lý chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường đáp ứng được yêu cầu về cảnh quan môi trường sư phạm;

 - Quản lý, theo dõi, vận hành hệ thống Điện-Nước và vệ sinh toàn bộ khu nhà Hiệu bộ;

 - Vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, Hoa tại khuôn viên trước nhà Hiệu bộ 6 tầng, khuôn viên trước nhà 3 tầng, trước Hội trường;

 - Thực hiện việc quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống cung cấp Điện - Nước của nhà trường;

 - Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị, hệ thống Điện, Nước trong nhà trường;

 - Thực hiện việc quản lý tài sản của đơn vị và toàn bộ các phòng học chung;

 - Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho Học sinh sinh viên;

 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. 

Pin It

Additional information