Search

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Trưởng Phòng: Th.S Vũ Hồng Hải

Văn phòng: 305-Nhà Hiệu bộ

Số điện thoại: 0211.3.592383

 

 

 

Phó Trưởng Phòng: Th.S Nguyễn Ngọc Tú

Văn phòng: 306-Nhà hiệu bộ

 

Chức năng nhiệm vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng:

1. Vũ Hồng Hải -  Trưởng phòng:

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu toàn bộ công việc của đơn vị mình về chất lượng và hiệu quả;

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan lập các hồ sơ về đấu thầu mua sắm tài sản cố định và dụng cụ lâu bền;

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan lập các hồ sơ về thanh lý tài sản cố định và dụng cụ lâu bền;

- Hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ trong phòng;

- Kiểm tra chứng từ cấp xăng dầu trước khi trình Ban Giám hiệu ký duyệt;

- Kiểm tra, giám sát việc mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư. Phát hiện những hoạt động không phù hợp, tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành và sửa đổi các quy định, quy trình về quản lý áp dụng trong nhà trường;

- Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm kê và chủ trì việc hoàn thiện các hồ sơ sổ sách trong quá trình kiểm kê của nhà trường;

- Cung cấp số liệu cho công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra về mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư. Thực hiện báo cáo các hoạt động của phòng theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng máy móc thiết bị theo kế hoạch của phòng và theo sự phân công của BGH;

- Tham gia các dự án tăng cường trang thiết bị của trường;

- Chủ trì công tác Website; ISO và Kiểm định chất lượng của phòng và của nhà trường theo sự phân công của Ban Giám hiệu;

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm cho cán bộ công nhân viên trong phòng;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên của phòng và của nhà trường;

- Tham gia các cuộc họp theo kế hoạch của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2.  Nguyễn Ngọc Tú -  Phó Trưởng phòng:

- Giúp việc cho Trưởng phòng, đảm nhiệm công tác quản lý phòng, tham gia các cuộc họp theo kế hoạch của nhà trường khi Trưởng phòng đi vắng;

- Đôn đốc, hướng dẫn các nhân viên trong phòng thực hiện các công việc mà Trưởng phòng đã phân công;

- Trực tiếp thực hiện việc cấp phát xăng dầu;

- Thực hiện cấp phát xăng dầu, theo dõi việc sử dụng xăng dầu, số giờ tập và sử dụng xe tập lái của TTĐT&SHLX;

- Thực hiện tổng hợp các số liệu về xăng dầu, giờ tập của giáo viên, đánh giá việc sử dụng xăng dầu, vật tư, trang thiết bị;

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì ô tô, máy nông nghiệp của nhà trường;

- Trực tiếp quản lý việc thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì ô tô của nhà trường và máy nông nghiệp khoa Cơ giới;

- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện giám định, xác định những nội dung hư hỏng;

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án sửa chữa và dự toán để trình BGH phê duyệt, thực hiện;

- Phối hợp các đơn vị liên quan lập các hồ sơ mua sắm (Xét chọn, Quyết định, Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng…);

- Khi vật tư mua về thực hiện nghiệm thu thực tế trước khi lắp thay thế;

- Cập nhật phát sinh sửa chữa vào sổ lý lịch ô tô và máy nông nghiệp khoa Cơ giới;

- Phối hợp cùng đơn vị thực hiện thu hồi vật tư thay thế khi sửa chữa TSCĐ để lưu kho;

- Kiểm tra, rà soát và xác định mức tiêu hao nhiên liệu cho các loại máy, thiết bị, ô tô mới mua hoặc theo yêu cầu của các đơn vị;

- Tham gia các công việc trong quá trình đấu thầu mua sắm tài sản của nhà trường theo sự phân công của Trưởng phòng;

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư. Phát hiện những hoạt động không phù hợp, tham mưu cho phòng cải tiến công tác quản lý của nhà trường;

- Tham gia kiểm kê TSCĐ, DCLB vào cuối năm. Hoàn thiện sổ sách kiểm kê, và các sổ theo dõi quản lý cho các đơn vị;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng máy móc thiết bị  theo kế hoạch của phòng và theo sự phân công của BGH;

- Tham gia công tác ISO và kiểm định chất lượng;

- Làm thay các công việc hàng ngày khi các cán bộ trong phòng đi vắng;

- Thực hiện báo cáo các nội dung công việc thuộc phạm vi công việc được giao theo yêu cầu của Trưởng phòng, của Ban Giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

 

 

Additional information