Search

Cơ cấu tổ chức

I. Cơ cấu tổ chức

 

Phụ trách phòng: Ths. Phạm Thị Ánh Ngọc
Văn phòng:             204 Nhà hiệu bộ
Điện thoại CQ:        0211.3596 708

II. Danh sách cán bộ, nhân viên phòng

     STT                                        Họ và Tên                                                 Chức vụ                            Trình độ                
1 Phạm Thị Ánh Ngọc Phụ trách phòng  
2 Nguyễn Văn Thông Nhân viên  
3 Cao Thị Minh Nhân viên  
4 Trương Thị Thanh Huyền Nhân viên  
5 Huỳnh Ngọc Châu Nhân viên  
6 Phạm Thị Thanh Tâm Nhân viên  
7 Nguyễn Khắc Sơn Nhân viên  
8 Nguyễn Thành Đông Nhân viên  

III. Chức năng, nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc của Trường thuộc lĩnh vực chủ yếu như: 

         - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, làm các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, tuyển dụng viên chức trình Hiệu trưởng và cơ quan cấp trên phê duyệt; 

         - Theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ;

         - Quản lý hộ khẩu, bảo hiểm, làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thủ tục biên chế, thủ tục về hưu, mất sức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; 

         - Quản lý lao động trong nhà trường; 

         - Làm thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh; 

         - Quản lý công tác văn thư, công tác lưu trữ; 

         - Đón tiếp khách, bố trí khách làm việc với Ban giám hiệu hoặc các phòng, khoa, bố trí ăn ở cho khách; 

         - Quan hệ với địa phương và các cơ quan hữu quan trong công tác tổ chức hành chính; 

        - Tổ chức lực lượng bảo vệ, thường trực, tự vệ, giải quyết các sự vụ.

Additional information