Search

Cơ cấu tổ chức

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Th.S Lê Chí Dũng
Văn phòng:      205 Nhà hiệu bộ
Điện thoại CQ: 0211.3866542

 

 

Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Ánh Ngọc
Văn phòng:             204 Nhà hiệu bộ
Điện thoại CQ:        0211.3596 708

Pin It

Additional information