Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

                                           THỜI KHÓA BIỂU

                                     HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Từ ngày – đến ngày

Ngày cập nhật

Xem chi tiết

Ghi chú

 1.

 04/01/2021 - 10/01/2021

 31/12/2020

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 2.

 11/01/2021 - 17/01/2021

 08/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 3.

 18/01/2021 - 24/01/2021

 15/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 4.

 25/01/2021 - 31/01/2021

 22/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information