Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Thời khóa biểu

Ghi chú

1.

 31/12/2018 - 06/01/2019

 26/12/2018

XEM CHI TIẾT

Tuần 1 học kì 2 năm học 2018-2019 

2.

 07/01/2019 - 13/01/2019

 03/01/2019

XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

3.

 14/01/2019 - 20/01/2019

 10/01/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

4.

 21/01/2019 - 27/01/2019

 17/01/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch họp HĐSP

5.

 18/2/2019 - 24/2/2019

 24/01/2019

 XEM CHI TIẾT

 Tuần học sau tết; Cập nhật lịch LĐ

6.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

7.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

8.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

9.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

10.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

11.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

12.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

13.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

14.

 

 

XEM CHI TIẾT

 

15.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

16.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

17.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

18.

 

 

 XEM CHI TIẾT

 

19.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

20.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

21.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

22.

 

 

XEM CHI TIẾT 

 

 

Additional information