ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO 2015

 

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

QĐ thành lập HĐ tự đánh giá theo tiêu chí trường nghề CLC

Download

2

Kế hoạch thực hiện

Download

3

Hướng dẫn đánh giá

Download

4

Mẫu báo cáo tự đánh giá

Download

5

Biểu mẫu kèm theo

Download