Cơ cấu tổ chức


Ths. Đào Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng Phòng

Văn phòng: Phòng 401 - NHB

Điện thoại: 02116 553 989

 

Ths. Trần Nam Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Văn phòng: Phòng 402 - NHB

Điện thoại: 02116 553 989

 1. ThS Đào Tuấn Anh – Trưởng phòng

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu toàn bộ công việc của đơn vị mình về chất lượng và hiệu quả;

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng hàng năm, kế hoạch dài hạn. Chỉ đạo tổ chức triển khai mọi hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của phòng;

- Tổ chức xây dựng để trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của các Bộ, ngành và của nhà trường;    - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi quản lý của phòng;

- Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng;

- Trực tiếp báo cáo công tác hàng tháng, học kỳ, năm học, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị;

- Ký duyệt các văn bản theo qui định và uỷ quyền của Hiệu trưởng;

- Tổ chức và theo dõi các hoạt động NCKH, chuyên môn nghiệp vụ của phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra đào tạo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu.

2. ThS Trần Nam Toàn – Phó Trưởng phòng

- Trợ lý cho Trưởng phòng, đảm nhiệm công tác quản lý Phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm định chất lượng;

- Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị triển khai và thực hiện công tác kiểm định chất lượng các đơn vị theo các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề;

- Trợ lý trưởng phòng trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp qui của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định;

- Tổng hợp báo cáo kiểm định khi có các hoạt động đánh giá ngoài do Tổng Cục Dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội tiến hành tại nhà trường;

- Trợ lý trưởng phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ chung của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan quản lý, của lãnh đạo trường;

- Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra đào tạo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng;

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.