Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, phối hợp trong công tác thanh tra giám sát đào tạo trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý  và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

- Quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc các hệ đào tạo của trường. Quản lý và kiểm tra, giám sát các kỳ thi đảm bảo theo đúng qui chế, qui định;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế;

- Là thành viên hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp các khóa học.

* Công tác đảm bảo chất lượng dạy nghề

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác Đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Chủ trì, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Kiểm định và đảm bảo chất lượng;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch công tác Kiểm định và đảm bảo chất lượng đồng thời giúp Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch đã đề ra;

- Tham mưu cho các đơn vị trong Trường các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng Dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của Trường;

- Tham gia với các đơn vị chức năng trong Trường giám sát các hoạt động dạy nghề của Trường theo đúng quy định của các cơ quan quản lý cấp trên và của pháp luật;

- Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện;

- Tổng hợp báo cáo tự kiểm định trình Ban giám hiệu duyệt và gửi các cơ quan quản lý cấp trên.

* Một số nhiệm vụ công tác khác

- Tổ chức khảo sát, thống kê các yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác để tham mưu, báo cáo, tư vấn cho Ban giám hiệu nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường;

- Tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo như: xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy; cải tiến các hoạt động kiểm tra, đánh giá HSSV; nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên; nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV; quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học;

- Nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức về các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về các hoạt động đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ban giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch phân công;

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng; Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường kịp thời.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.